رزومه

تحصیلات

دانشگاه شهید بهشتی

1392 -1394

کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات

سازمان مدیریت صنعتی

1389 -1399

MBA-Marketing strategy

سازمان مدیریت صنعتی

1388 -1389

مدیریت اجرایی EMBA

کاری

شرکت نشانه

۱۳۹۷-تاکنون

بنیانگذار و مدیرعامل

همبودگاه

1396-تاکنون

هم بنیانگذار

جمع سپاری راتا

1397-تاکنون

بنیانگذار و موسس پلتفرم

اجرایی

مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف

1395-1399

مشاور

شرکت خدمات انفورماتیک

1395-1399

مشاور سرمایه گذاری و توسعه نوآورانه

صندوق جسورانه پارتیان (دارای مجوز بورس)

1395-1399

عضو کمیته سرمایه گذاری

Copyright © طراحی توسط اپرا EpreCo